Elektromontažni radovi

Elektromontažni radovi

Elektromontažni radovi spadaju u red infrastrukturnih i komercijalnih poslova. U procesu prenosa energije prepreke se mogu javiti u vidu terenskih uslova za provlačenje trase dalekovoda od proizvođača do trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa, zatim od trafostanice višeg do trafostanice nižeg napona pa do krajnjih korisnika. Već postojećoj infrastrukturi i potrebno je redovno ili havarijsko održavanje.

U Republici Srbiji od naponskog nivoa mreže zavise i ingerencije pa tako imamo:

 • Elektromrežu Srbije – prenos i upravljanje 400kV, 220kV i 110kV.
 • Elektroprivredu Srbije – proizvodnja i distribucija nižih naponskih nivoa.

Osnovna podela opreme koja se ugrađuje je na: visokonaponsku, srednjenaponsku i niskonaponsku.

Visokonaponska oprema su:

 • energetski transformatori (uljni i suvi)
 • osigurači
 • prekidači (naponski i strujni)
 • izolatori
 • izolatorski lanci
 • odvodnici prenapona
 • betonski stubovi i rigle
 • rešetkasti stubovi i rigle
Elektromontažni radovi - (1)

Uz zamenu ove opreme ili postavljanje nove na trafostanici, postoje i mahom građevinski poslovi oko: izrade nosača aparata sa temeljima, dalekovodnih stubova, geodetski radovi sa proverom vertikalnosti elemenata, planiranje terena, odvodnjavanje, protivpožarna zaštita, izgradnja objekata za smeštaj postrojenja ili zgrade upravljanja, izrada saobraćajnica, sistema dojave, osvetljenja i drugo.

Srednjenaponska oprema su:

 • prekidači (vakuumski, gasni – SF6, uljni)
 • transformatori
 • modularna i kompaktna postrojenja izolovana vazduhom ili SF6 gasom
 • ćelije do 24kV
 • kompenzacija reaktivne snage
 • rastavljači
 • kontaktori
 • mikroprocesorska zaštita

Srednjenaponska oprema nalazi se najvećem broju slučajeva u zatvorenom prostoru komandno-pogonske zgrade postrojenja trafostanice i zaštićena je od atmosferskih uticaja.

Niskonaponska oprema:

 • frekventni regulatori
 • soft starteri
 • kontaktori
 • bimetali
 • releji
 • rastavljači
 • motorno-zaštitni prekidači
 • vazdušni, granični i kompaktni prekidači
 • grebenaste sklopke
 • osiguračke letve
 • odvodnici prenapona
 • automatski osigurači
 • tasteri
 • signalne svetiljke

Niskonaponska oprema nalazi primenu u daleko širem opsegu i nije rezervisana samo za velike sisteme. Svaka trafotanica je kontrolisana niskonaponskom opremom koja se nalazi u zatvorenom prostoru ali je često potrebno imati i delove opreme na terenu, koji se onda nalaze u kutijama koje je čuvaju od vlage i spoljnih mehaničkih uticaja.

Od kablova koji se koriste od dalekovoda do trafostanica i do u niskonaponskom delu imamo:

 • provodnike (puni, antenski, telefonski, mrežni, koaksijalni, fleksibilni)
 • kablovi: P, P/L, P/F, PP/L, PP/Y, PP/J, PP/R, XHE, XHP
 • podzemni kablovi: PP00, PP00-Y, PP00-A1, XP00, XP00-Y
 • samonosivi kablovi: PP/0, X00-A
 • negorivi kablovi: N2XH, NHXHX
 • signalno-komandni kablovi: LIYCY
 • kablovi za kranove i liftove: NGFLGou-J, DPP/U-J
 • kablovi za zavarivanje: ZN/S
 • gumeni kablovi: EPNm GG/J
 • silikonski kablovi: SISi/J-Y, Si/F

Firma Jadran d.o.o. u oblasti elektromontažnih radova, pored održavanja trase dalekovoda bavi se i:

 • izradom elektro instalacija u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima (elektro, telefonske instalacije, računarskih mreža, protivpožarnih sistema, video nadzora, dojavnih sistema
 • elektromontažnim radovima za industrijska postrojenja
 • montažom sistema tehničke zaštite (sistemi dojave, IR barijere, video nadzor, termalne kamere, protivpožarna zaštita)
 • montaža i priključenje dizel agregata kao sistema dodatnog (neprekidnog) napajanja
 • izrada i montaža gromobranskih instalacija
 • montaža i spajanje elektro opreme za postrojenja (crpne stanice, klima uređaji, kompresori, upravljanje, računarska mrežna oprema)