Karijera

Prijava na oglas za posao

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona *

Adresa *

Pozicija *

Očekivana primanja

CV (biografija) *

Potvrđujem da su uneti podaci ispravni *

* obavezno popuniti

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 69 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER

(više izvršilaca)

OPIS POSLA:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima;
 • Detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište;
 • Organizacija gradilišta;
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima;
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…);
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača;
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti;
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima u ostalim sektorima u preduzeću;
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima;
 • Uredno vođenje gradilišne dokumentacije;
 • Redovno vođenje građevinskog dnevnika;
 • Priprema obračunskih listova građevinske knjige i situacije;
 • Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu.

OSOBINE I KVALIFIKACIJE

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke;
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata);
 • Aktivan vozač;
 • Rad na računaru – MS Office;
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom;
 • Samostalnost i profesionalnost u radu.

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti do 31.12.2019. godine. Biće kontaktirani samo oni koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINAMA

OPIS POSLA:

 • Upravljanje i rukovanje kranom u skladu sa potrebama na gradilištu
 • Provera bezbednosti krana pre početka rada
 • Odgovornost za pridržavanje uputstava za rad kranom i poštovanje propisanog težinskog opterećenja
 • Održavanje krana i redovno servisiranje
 • Pravljenje redovnih izveštaja građevinske mašine i dostavljanje šefu gradilišta na potpis
 • Prijavljivanje eventualnih uočenih kvarova na kranu šefu gradilišta
 • Prijavljivanje eventualnih uočenih električnih kvarova šefu mehanizacije
 • Briga o pravilnom korišćenju sirovina i uštedi materijala i staranje o ispravnosti sredstva za rad
 • Zaduživanje zaštitnih sredstava za rad i odgovornost za njihovu pravilnu primenu, kako je propisano propisima o merama zaštite bezbednosti na radu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE

 • IV ili III stepen u skladu sa stručnom osposobljenošću
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Posebna znanja, veštine i sposobnosti za rad na visini
 • Vozačka dozvola B i C kategorije
 • Završena obuka i položen stručni ispit za rukovaoca kranom

Biće kontaktirani samo oni koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

USLOVI

 • Diplomirani građevinski inženjer;
 • Minimum pet godina iskustva u struci;
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova;
 • Napredno poznavanje rada na računaru MS Office, AutoCAD, MS Project;
 • Aktivan vozač

OPIS POSLA:

 • Obavezno detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište;
 • Odgovornost za celokupno rukovođenje projektom i realizacije zadate dinamike izvođenja radova;
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…);
 • Organizacija izvođenja radova i sačinjavanje izveštaja u toku radova;
 • Kontrola kvaliteta izvedenih radova, materijala koji se ugrađuje, rada i discipline na gradilištu;
 • Organizacija i kontrola izrade situacija i obračuna radova;
 • Vođenje gradilišne dokumentacije (građevinske knjige i građevinskog dnevnika);
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike;
 • Komunikacija i korespodencija sa investitorom/stručnim nadzorom investitora;
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju obima troškova, poštovanja rokova, kvaliteta i bezbednosti;
 • Odobravanje sve dokumentacije-komercijalne, administrativne ili tehničke
 • Kontrola primene mera BZR na gradilištu

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija;
 • Dobre uslove i zaradu;
 • Mogućnost stalnog zaposlenja;
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

TEHNIČKI DIREKTOR OPERATIVE

USLOVI

 • VII stepen stručne spreme građevinskog smera
 • Minimum 5 godina iskustva na istim ili sličnim rukovodećim pozicijama, uz 10 godina iskustva u planiranju, budžetiranju, organizaciji građevinske operative i upravljanju projektima
 • Dobro poznavanje principa ekonomije i prava, znanja iz strategijskog i operativnog menadžmenta i korporativnog upravljanja
 • Iskustvo u postavljanju ciljeva, upravljanju učincima i razvoju zaposlenih
 • Odlično poznavanje rada na računaru i napredno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Visok nivo organizacionih sposobnosti
 • Timska orijentisanost, samostalnost u radu i sposobnost da odredi prioritete, donese odluke i sprovede ih
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema i snalaženje pod pritiskom
 • Izražene komunikacione sposobnosti
 • Lider i integrator – građenje poverenja i partnerskih odnosa u poslovanju sa članovima tima, zaposlenima, podizvođačima i spoljnim saradnicima
 • Sposobnost da inicira i motiviše druge da daju svoj maksimum, usvoje, primenjuju pozitivnu praksu i procedure i daju predloge za unapređenje

OPIS POSLA:

 • Planira, nadgleda i usmerava rad svih tehničkih sektora u skladu sa postavljenim ciljevima društva, poslovnom politikom i odlukama rukovodstva, kao i zakonskim propisima
 • Odgovoran je za povećanje operativne efikasnosti uz maksimizaciju finansijskog i operativnog učinka
 • Učestvuje u definisanju ciljeva i periodičnih planova društva,kao i strategijama za njihovo postizanje
 • Predlaže operativne planove i budžet tehničkih sektora koji su usklađeni sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i planovima društva
 • Vrši odabir tehnologije za izvođenje radova, izbor podizvođača i dobavljača
 • Rukovodi internom preraspodelom svih resursa unutar sektora ili između projekata
 • Obavlja godišnje i polugodišnje razgovore sa neposredno podređenim saradnicima i rukovodiocima projekata
 • Učestvuje u definisanju i sprovodi standarde rada i normi za pojedine procese, predlaže kriterijume i metode za merenje učinka, za stimulaciju i sankcionisanje zaposlenih na pozicijama iz tehničke operative
 • Brine o poštovanju ugovornih obaveza, kvalitetu izvršenih radova i reputaciji kompanije
 • Održava dobre poslovne odnose i aktivno učestvuje u potrazi za novim dobavljačima i podizvođačima
 • Stvara uslove i radi na unapređenju znanja, veština, korporativne klime, kulture, radne discipline i etike zaposlenih

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju i propratno pismo mogu poslati na office@jadran-bg.rs

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

PROJEKTANT U SEKTORU ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Izrada svih vrsta projekata elektroenergetskih instalacija i elektromotornog pogona komercijalnih, rezidencijalnih, javnih i industrijskih objekata.
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje procesa i metodologije izrade tehničke dokumentacije i metodologije izvodjenja radova
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa, AutoCAD-a DIALux-a
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Visok nivo znanja engelskog jezika
 • Licenca odgovornog projektanta 350 je prednost pri izboru kandidata

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju
 • Redovna i stimulativna lična primanja
 • Mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ŠEF GRADILIŠTA ZA ELEKTRO RADOVE

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Iskustvo u izvođenju elektro radova jake i slabe struje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti elektrotehnike
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju
 • Redovna i stimulativna lična primanja
 • Mogućnost napredovanja i daljeg usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

ELEKTROINSTALATER

1 izvršilac u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Uvođenje optike u cilju dobijanja usluge (TV+INTERNET+TELEFON) do krajnjih korisnika

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

KALKULANT

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste građevinskih radova
 • Sagledavanje i vrednovanje rizika tokom analize cena i formiranja ponude
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Dobre uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

KONKURS

Zbog povećanog obima posla raspisujemo konkurs za poziciju:

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER/ARHITEKTA

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

USLOVI:

 • Položen stručni ispit
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova 400, 410 ili 411
 • Iskustvo u izvođenju završno zanatskih radova
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građevinarstva
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju i u kompaniji sa dugom tradicijom koja se stalno razvija
 • Fer uslove i zaradu
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja