Karijera

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

REFERENT TEHNIČKE PRIPREME ZA ELEKTROMONTAŽNE RADOVE

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja elektrotehničke struke
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

KONKURS

PRAVNIK

OPIS POSLA:

 • Upoznavanje sa unutrašnjom organizacijom i radom Sektora za pravne, opšte poslove i ljudske resurse
 • Upoznavanje sa opštim aktima preduzeća
 • Pripremanje i sastavljanje raznih akata, dopisa i podnesaka u postupcima gde se kao strana pojavljuje preduzeće
 • Kontrola, pripremanje i sastavljanje pojedinih ugovora iz raznih oblasti prava
 • Ažuriranje i priprema često korišćenih formi u okviru sektora (ponude, ugovori…)
 • Postupanje kod nadležnih organa i institucija
 • Pribavljanje dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Komunikacija sa eksternim advokatima -zastupnicima društva
 • Vođenje evidencija o donetim odlukama
 • Praćenje izmena propisa
 • Blagovremeno ukazivanje upravi društva na potrebu usaglašavanja akata i poslovanja
 • Blagovremeno upozoravanje na pravne rizike i eventualne posledice planiranih akcija
 • Ostali poslovi u okviru struke

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Diplomirani pravnik
 • Radno iskustvo najmanje godinu dana
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poželjna je vozačka dozvola B kategorije
 • Posvećenost poslu, efektivno korišćenje informacija

KONKURS

KALKULANT

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje podataka i analiza ulaznih parametara za izradu ponude
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste građevinskih radova
 • Sagledavanje i vrednovanje rizika tokom analize cena i formiranja ponude
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Izražene pregovaračke i organizacione veštine
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCAD-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

KONKURS

PRIPRAVNIK U KALKULACIJAMA

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje i analiza parametara u procesu izrade ponude
 • Izrada ponuda za različite građevinske radove kao preduslov ugovaranja projekta, a na osnovu ulaznih parametara
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Analiza ulaznih i izlaznih parametara, odnosno cena i troškova po pozicijama predviđenih radova
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Poželjno radno iskustvo od tri godine na istim ili sličnim poslovima
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu
 • Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCad-a
 • Aktivan vozač
 • Napredno poznavanje engleskog jezika

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti do 14.02.2020. godine. Biće kontaktirani samo oni koji uđu u uži izbor.

KONKURS

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER

više izvršilaca

OPIS POSLA:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima
 • Detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Organizacija gradilišta
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju troškova, rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima u ostalim sektorima u preduzeću
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Uredno vođenje gradilišne dokumentacije
 • Redovno vođenje građevinskog dnevnika
 • Priprema obračunskih listova građevinske knjige i situacije
 • Sprovođenje mera BZR prema svim učesnicima na projektu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samostalno vođenje objekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu dostaviti do 31.12.2019. godine. Biće kontaktirani samo oni koji uđu u uži izbor.

KONKURS

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

USLOVI

 • Diplomirani građevinski inženjer
 • Minimum pet godina iskustva u struci
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova
 • Napredno poznavanje rada na računaru MS Office, AutoCAD, MS Project
 • Aktivan vozač

OPIS POSLA:

 • Obavezno detaljno upoznavanje sa ugovorom i dostavljenim projektom za određeno gradilište
 • Odgovornost za celokupno rukovođenje projektom i realizacije zadate dinamike izvođenja radova
 • Briga o obezbeđenju gradilišta svim potrebnim resursima (radnom snagom, materijalom, mehanizacijom…)
 • Organizacija izvođenja radova i sačinjavanje izveštaja u toku radova
 • Kontrola kvaliteta izvedenih radova, materijala koji se ugrađuje, rada i discipline na gradilištu
 • Organizacija i kontrola izrade situacija i obračuna radova
 • Vođenje gradilišne dokumentacije (građevinske knjige i građevinskog dnevnika)
 • Organizacija, praćenje i kontrola rada podizvođača/kooperanata, kako kvaliteta, tako i dinamike
 • Komunikacija i korespodencija sa investitorom/stručnim nadzorom investitora
 • Ispunjenje svih zahteva ugovora po pitanju obima troškova, poštovanja rokova, kvaliteta i bezbednosti
 • Odobravanje sve dokumentacije-komercijalne, administrativne ili tehničke
 • Kontrola primene mera BZR na gradilištu

KONKURS

TEHNIČKI DIREKTOR OPERATIVE

USLOVI

 • VII stepen stručne spreme građevinskog smera
 • Minimum 5 godina iskustva na istim ili sličnim rukovodećim pozicijama, uz 10 godina iskustva u planiranju, budžetiranju, organizaciji građevinske operative i upravljanju projektima
 • Dobro poznavanje principa ekonomije i prava, znanja iz strategijskog i operativnog menadžmenta i korporativnog upravljanja
 • Iskustvo u postavljanju ciljeva, upravljanju učincima i razvoju zaposlenih
 • Odlično poznavanje rada na računaru i napredno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Visok nivo organizacionih sposobnosti
 • Timska orijentisanost, samostalnost u radu i sposobnost da odredi prioritete, donese odluke i sprovede ih
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema i snalaženje pod pritiskom
 • Izražene komunikacione sposobnosti
 • Lider i integrator – građenje poverenja i partnerskih odnosa u poslovanju sa članovima tima, zaposlenima, podizvođačima i spoljnim saradnicima
 • Sposobnost da inicira i motiviše druge da daju svoj maksimum, usvoje, primenjuju pozitivnu praksu i procedure i daju predloge za unapređenje

OPIS POSLA:

 • Planira, nadgleda i usmerava rad svih tehničkih sektora u skladu sa postavljenim ciljevima društva, poslovnom politikom i odlukama rukovodstva, kao i zakonskim propisima
 • Odgovoran je za povećanje operativne efikasnosti uz maksimizaciju finansijskog i operativnog učinka
 • Učestvuje u definisanju ciljeva i periodičnih planova društva,kao i strategijama za njihovo postizanje
 • Predlaže operativne planove i budžet tehničkih sektora koji su usklađeni sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i planovima društva
 • Vrši odabir tehnologije za izvođenje radova, izbor podizvođača i dobavljača
 • Rukovodi internom preraspodelom svih resursa unutar sektora ili između projekata
 • Obavlja godišnje i polugodišnje razgovore sa neposredno podređenim saradnicima i rukovodiocima projekata
 • Učestvuje u definisanju i sprovodi standarde rada i normi za pojedine procese, predlaže kriterijume i metode za merenje učinka, za stimulaciju i sankcionisanje zaposlenih na pozicijama iz tehničke operative
 • Brine o poštovanju ugovornih obaveza, kvalitetu izvršenih radova i reputaciji kompanije
 • Održava dobre poslovne odnose i aktivno učestvuje u potrazi za novim dobavljačima i podizvođačima
 • Stvara uslove i radi na unapređenju znanja, veština, korporativne klime, kulture, radne discipline i etike zaposlenih

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju i propratno pismo mogu poslati na office@jadran-bg.rs

KONKURS

PROJEKTANT U SEKTORU ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Izrada svih vrsta projekata elektroenergetskih instalacija i elektromotornog pogona komercijalnih, rezidencijalnih, javnih i industrijskih objekata.
 • Izrada svih vrsta proračuna prema standardima i normativima
 • Izrada ponuda za različite vrste elektro radova jake i slabe struje
 • Razrada projekta za izvođenje i finalnog projekta izvedenog objekta

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje procesa i metodologije izrade tehničke dokumentacije i metodologije izvodjenja radova
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu. Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa, AutoCAD-a DIALux-a
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Visok nivo znanja engelskog jezika
 • Licenca odgovornog projektanta 350 je prednost pri izboru kandidata

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA ZA ELEKTRO RADOVE

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Iskustvo u izvođenju elektro radova jake i slabe struje
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti elektrotehnike
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

Rok za konkurisanje do 29.03.2019.

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

KONKURS

ELEKTROINSTALATER

1 izvršilac u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Uvođenje optike u cilju dobijanja usluge (TV+INTERNET+TELEFON) do krajnjih korisnika

Prijave na office@jadran-bg.rs ili na telefon 062 492 389.

KONKURS

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER/ARHITEKTA

2 izvršioca u Beogradu

OPIS POSLA:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Kontrola prihoda i rashoda nad dodeljenim ugovorom

USLOVI:

 • Položen stručni ispit
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova 400, 410 ili 411
 • Iskustvo u izvođenju završno zanatskih radova
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Rad na računaru
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građevinarstva
 • Samoinicijativa u donošenju odluka

Prijava na oglas za posao

Ime i prezime *

Email adresa *

Broj telefona *

Adresa *

Pozicija *

Očekivana primanja

CV (biografija) *

Izjava *
Saglasna/Saglasan sam da se napred navedeni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo zbog potreba mog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja od strane Jadran doo Beograd sa sedištem u ulici Kornatska broj 2 u Beogradu, matični broj 07032358, u trajanju od tri godine od dana konkurisanja, kao i da me Jadran d.o.o. Beograd može kontaktirati ukoliko se u ovom periodu pojavi slična ili ista pozicija.

Upoznat/a sam sa pravima na pristup, ispravku ili brisanje mojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade, pravu na informaciju o roku obrade, pravu na prigovor, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv ovog pristanka, pravima u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka, uključujući i profilisanje i konačno o pravu da podnesem pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i to da se ovi podaci smatraju Poverljivim-Poslovna tajna, a prikupljaju se na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovog Pristanka.

* obavezno popuniti

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 69 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.