Karijera

AKTUELNI OGLASI ZA POSAO

KONKURS

RUKOVODILAC PROJEKTA

OPIS POSLA:

 • Tehnička ekspertiza u tenderskom postupku
 • Detaljna analiza projekta radi planiranja rezultata i procene troškova
 • Izvođenje projekta u skladu sa zakonom i zahtevima klijenata u okviru zadatog obima, budžeta, vremena i kvaliteta
 • Vođenje i organizovanje internog tima sa ciljem postizanja finansijskog rezultata koje je postavilo rukovodstvo
 • Koordinacija internih resursa, dobavljača i podizvođača
 • Vođenje građevinskog tima, obavljanje poslova kontrole na gradilištu i upravljanje svim problemima vezanim za fazu izgradnje
 • Predstavljanje kompanije pred klijentom, nadzorom i drugim zainteresovanim stranama
 • Primenjivanje politike BZR i kontrola kvaliteta projekta
 • Priprema relevantnih izveštaja o projektima po nalogu neposrednog rukovodioca
 • Obezbeđivanje standarda kvaliteta gradnje i upotreba odgovarajućih građevinskih tehnika
 • Analiza, upravljanje rizicima i blagovremeno planiranje kako bi se sprečili problemi
 • Svakodnevno praćenje realizacije u skladu sa detaljnim dinamičkim planom projekta izrađenim u MS Project-u

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • VII stepen tehničke struke
 • Najmanje 8 godina dokazanog iskustva na terenu i 3 godine na poziciji rukovodioca projekta
 • Iskustvo praćenja celog ciklusa projekta izgradnje,instalacije i puštanjau rad
 • Dostupnost za putovanja
 • Rad na računaru(MS Office,AutoCAD,MS Project)
 • Organizovana,odgovorno,autonomna,ciljno orijentisana osoba

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA

OPIS POSLA:

 • Organizacija gradilišta (trebovanje materijala, alata, opreme, angažovanih radnika, mehanizacije, vozila i prostorna organizacija gradilišta u skladu sa šemom organizacije gradilišta)
 • Raspodela radnih zadataka angažovanih radnika na gradilištu (zaposleni i podizvođači)
 • Praćenje dinamičkog plana izvođenja radova
 • Vođenje građevinskih knjiga, građevinskih dnevnika i druge prateće dokumentacije
 • Kontrola ulaznih računa i situacija podizvođača i ostalih logističkih usluga
 • Učestvovanje u izradi izlaznih računa i situacija
 • Izrada i predaja dokumentacije o završenom poslu
 • Održavanje kontakta sa nadzornim organima, investitorima i podizvođačima
 • Rad u programu – unošenje radnih sati zaposlenih na gradilištima, unošenje realizacije i utrošaka za izvedene radove
 • Evidentiranje utrošenih resursa
 • Aktivno prisustvo na gradilištu

OSOBINE I KVALIFIKACIJE:

 • Stručna sprema – VI ili VII stepen građevinske struke
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na istim poslovima (samostalno vođenje projekata)
 • Aktivan vozač
 • Rad na računaru – MS Office
 • Razvijene veštine planiranja, organizovanja i upravljanja timom
 • Samostalnost i profesionalnost u radu

KONKURS

ŠEF GRADILIŠTA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

OPIS POSLA:

 • Organizacija i rukovođenje gradilištem
 • Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige
 • Odgovornost za dobro izvršenje posla u zadatim rokovima, ceni i kvalitetu
 • Praćenje zadatih dinamika, kako za sopstvenu radnu snagu, tako i za kooperante
 • Kontrola kvaliteta rada kooperanata

USLOVI:

 • VII ili VI stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima koji podrazumevaju neposrednu organizaciju i upravljanje resursima (ljudstvo i oprema)
 • Poželjno posedovanje licence odgovornog izvođača, poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD)
 • Vozačka dozvola B kategorije – postoji česta potreba za terenskim radom i/ili putovanjem
 • Psihofizički sposoban za rad u terenskim uslovima
 • Vođstvo, orijentisanost ka klijentu, planiranje i organizovanje, posvećenost poslu i Društvu, fleksibilnost, efektivno korišćenje informacija

KONKURS

PRIPRAVNIK U KALKULACIJAMA

OPIS POSLA:

 • Prikupljanje i analiza parametara u procesu izrade ponude
 • Izrada ponuda za različite građevinske radove kao preduslov ugovaranja projekta, a na osnovu ulaznih parametara
 • Izrada svih vrsta kalkulacija prema standardima i normativima
 • Analiza ulaznih i izlaznih parametara, odnosno cena i troškova po pozicijama predviđenih radova
 • Prikupljanje, obrada, analiza i rangiranje ponuda kooperanata i podizvođača
 • Praćenje i kontrolisanje troškova realizacije ugovorenih projekata
 • Ažurno dokumentovanje poslovanja i redovno izveštavanje o stepenu pripremljenosti ponuda i eventualnim problemima u radu
 • Izrada dnevnih, mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja za potrebe praćenja rezultata poslovanja

USLOVI:

 • SSS ili VSS tehničkog usmerenja (prednost imaju kandidati građevinske struke)
 • Poželjno radno iskustvo od tri godine na istim ili sličnim poslovima
 • Analitičan i sistematičan pristup poslu
 • Tačnost i preciznost u obavljanju radnih zadataka u jasno definisanim rokovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i AutoCad-a
 • Aktivan vozač
 • Napredno poznavanje engleskog jezika

Prijava na oglas za posao

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Broj telefona *

  Adresa *

  Pozicija *

  Očekivana primanja

  CV (biografija) *

  Izjava *
  Saglasna/Saglasan sam da se napred navedeni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo zbog potreba mog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja od strane Jadran doo Beograd sa sedištem u ulici Kornatska broj 2 u Beogradu, matični broj 07032358, u trajanju od tri godine od dana konkurisanja, kao i da me Jadran d.o.o. Beograd može kontaktirati ukoliko se u ovom periodu pojavi slična ili ista pozicija.

  Upoznat/a sam sa pravima na pristup, ispravku ili brisanje mojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade, pravu na informaciju o roku obrade, pravu na prigovor, pravu na prenosivost podataka, pravu na opoziv ovog pristanka, pravima u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka, uključujući i profilisanje i konačno o pravu da podnesem pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i to da se ovi podaci smatraju Poverljivim-Poslovna tajna, a prikupljaju se na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i ovog Pristanka.

  * obavezno popuniti

  Uvek smo u potrazi za kvalitetnim kadrovima. Ukoliko ste ambiciozni, vredni i okrenuti timskom radu, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima.

  Mi pružamo šansu da radite u kompaniji sa tradicijom dugom 69 godina u kojoj vlada porodična atmosfera i u kojoj se trud i rezultati cene.